Археология

Снимка на могила до с. Драма

Най-ранните останки от селищен живот са открити в десетките праисторически селищни могили. Дори на територията на съвременния град Ямбол се намират останки от Рашева и Марчева могили, които датират от неолита, енеолита и бронзовата епохи. Най-ранните селища в Ямболско се отнасят към средата на новокаменната епоха (неолит) – 5500 г. пр. н. е. През неолитът по нашите земи се появяват първите земеделци и животновъди. Този период се характеризира с изготвянето и употребата на огладените каменни оръдия на труда и тънкостенните керамични съдове. С новокаменната епоха се свързват археологическите обекти до гр. Елхово и селата Веселиново, Драма и Хаджидимитрово.

Халколитът (каменно-медната епоха) в нашите земи се датира в периода 4900 – 3700 г. пр. н. е. През този период се появяват медните оръдия на труда, керамиката, украсена с графит, костните антропоморфни идоли и златните накити. В Ямболско изцяло е проучена селищната могила до с. Драма (ранен и късен халколит), а частично – при селата Извор и Кабиле, при гр. Стралджа, Рашева и Марчева могили – западно от гр. Ямбол. В региона има повече от 30 селищни могили отнасящи се към новокаменната и каменно-медната епоха.

Бронзовата епоха в нашите земи се датира приблизително от 2700 до 900 г. пр. н. е. Характерна за нея е разпространението и употребата на бронзови сечива и оръжия. Материали от този период са намерени в Рашева и Марчева могили и археологическия обект до с. Веселиново. В последните години се проучиха редица погребални могили до селата Бояново, Дражево, Зимница, Иречеково, Могила и Попово. През късната бронзова епоха тракийските племена от долината на река Тунджа поддържат политически и търговски връзки с град Троя.

С религиозните вярвания на траките се свързват светилищата на Хероса (Тракийския конник) при с. Дряново и с. Драма,както и култовият център на Зайчи връх, издигащ се над античния Кабиле. С погребалните практики на тракийските племена се свързват долмените и зиданите гробници под надгробните могили. Първите представляват еднокамерни или двукамерни мегалитни съоръжения с могилен насип. Тракийски надгробни могили са проучени при селата Александрово, Борисово, Вълчи извор, Горска поляна, Златиница, Пчела и др.